Where to go in Gyumri?

Sightseeing

Խորհուրդ են տալիս

Discover Gyumri with the help of augmented reality

Download the app, choose a path and walk, enjoying a variety of media content by simply scanning any flat surface.

Download the app

www.urgnal.am

Ո՞ւր են խորհուրդ տալիս գնալ հայտնիները

Եկեք հասկանանք, ո՞ւր են խորհուրդ տալիս հայտնիները, երբ գալիս են իրենց օրը անցկացնելու Գյումրիում